obszary praktyki

POMOC FRANKOWICZOM
WROCŁAW I WAŁBRZYCH

Oferuję pomoc prawną osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Pomagam osobom, które zawarły umowę kredytu powiązaną z kursem franka szwajcarskiego (denominowany lub indeksowany).

W chwili podpisywania umowy kredytowej banki nie informowały w sposób wyczerpujący klientów, jakie konsekwencje niesie za sobą wahanie kursu waluty. Bardzo często pracownicy banków lub firm pośredniczących wręcz nalegały, aby wziąć kredyt w walucie obcej oferując jednocześnie wyższą kwotę kredytu, niższą ratę, a przyszłości – mniej należności do spłaty wobec prognozowanego spadku kursu franka. Rosnący w ostatnim czasie kurs franka szwajcarskiego sprawia, że kredyty zaciągnięte w tej walucie na przełomie lat 2006-2008 zwiększyły ponad dwukrotnie wartość zadłużenia

Jak uzyskać korzystne orzeczenie sądowe?

W ubiegłych latach banki stosowały niedozwolone klauzule, które umożliwiały dowolne ustalanie kursu wymiany bez odniesienia się do warunków rynkowych. Jeśli zawarli Państwo umowę tego typu, to proszę nie zwlekać i niezwłocznie przesłać jej skan. Przeanalizuję dokumenty pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń i ich wysokości.

Coraz częściej zapadają korzystne orzeczenia sądowe, w tym także wyroki stwierdzające nieważność zawartej umowy kredytu. W zależności od przypadku istnieje możliwość unieważnienia umowy, odzyskania nadpłaconych rat, ustalenia dalszej spłaty po kursie uruchomienia, zwrotu kwoty wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także wypracowania innych korzystnych rozwiązań. Opłata sądowa od pozwu przeciwko bankowi jest wyrażona w stałej wysokości wynoszącej 1000 zł niezależnie do wysokości dochodzonego roszczenia.

Pomoc Frankowiczom Wrocław – jak wygląda?

Usługa pomocy frankowiczom rozpoczyna się od zawarcia umowy współpracy oraz udzielenia pełnomocnictwa. Pierwszym krokiem, który podejmuje jest złożenie reklamacji z żądaniem polubownego rozwiązania sporu. Przyjęta przez banki strategia sprawia, że rzadko zawiera się w takim przypadku ugodę. Kolejnym etapem jest więc wejście na drogę sądową, czyli sporządzenie i wniesienie pozwu do Sądu. Jestem odpowiedzialny za skrupulatne wyliczenie dochodzonej kwoty i właściwe uzasadnienie roszczeń. Po wyznaczeniu terminu rozprawy spotykam się z klientem, aby przygotować i poinformować o przebiegu rozprawy i szczegółach, na które należy zwrócić uwagę.

Po przeprowadzeniu przez Sąd rozprawy następuje ogłoszenie wyroku Sądu pierwszej instancji i podanie uzasadnienia. W przypadku niesatysfakcjonującego wyniku istnieje możliwość mojego udziału w postępowaniu apelacyjnym.

Pomoc Frankowiczom Wrocław i Wałbrzych – co jeszcze musisz wiedzieć?

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i obejmuje należność ryczałtową opłacaną przed podjęciem czynności oraz płatne na końcu, po wygranej sprawie, wynagrodzenie tzw. „success fee” stanowiące procent od kwoty wyrażonej w wyroku zasądzającym.

W przypadku jakichkolwiek uwag związanych z Państwa sprawą, zachęcam do zlecenia bezpłatnej analizy zawartej umowy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych otrzymają Państwo kompletną informację o szansach i możliwościach związanych z Państwa umową. Jeżeli sprawa nie będzie nadawała się do prowadzenia, również Państwa o tym poinformuję.

Zapraszam do kontaktu!

obszary praktyki