obszary praktyki

POMOC FRANKOWICZOM
WROCŁAW I WAŁBRZYCH

Oferuję pomoc prawną osobom, które zaciągnęły kredyt waloryzowany do waluty obcej. Pomagam osobom, które zawarły umowę kredytu powiązaną z kursem waluty obcej (denominowany lub indeksowany), w szczególności franka szwajcarskiego (CHF), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD).

W chwili podpisywania umowy kredytowej banki nie informowały w sposób wyczerpujący klientów, jakie konsekwencje niesie za sobą wahanie kursu waluty. Bardzo często pracownicy banków lub firm pośredniczących wręcz nalegały, aby wziąć kredyt w walucie obcej oferując jednocześnie wyższą kwotę kredytu, niższą ratę, a przyszłości – mniej należności do spłaty wobec prognozowanego spadku kursu franka szwajcarskiego (CHF). Rosnący w ostatnim czasie kurs franka szwajcarskiego (CHF) sprawia, że kredyty zaciągnięte w tej walucie na przełomie lat 2006-2008 zwiększyły ponad dwukrotnie wartość zadłużenia.

Jak uzyskać korzystne orzeczenie sądowe?

W ubiegłych latach banki stosowały niedozwolone klauzule, które umożliwiały dowolne ustalanie kursu wymiany bez odniesienia się do warunków rynkowych. Jeśli zawarli Państwo umowę tego typu, to proszę nie zwlekać i niezwłocznie przesłać jej skan. Przeanalizuję dokumenty pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń i ich wysokości.

Coraz częściej zapadają korzystne orzeczenia sądowe, w tym także wyroki stwierdzające nieważność zawartej umowy kredytu. W zależności od przypadku istnieje możliwość unieważnienia umowy, odzyskania nadpłaconych rat, ustalenia dalszej spłaty po kursie uruchomienia, zwrotu kwoty wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także wypracowania innych korzystnych rozwiązań. Opłata sądowa od pozwu przeciwko bankowi jest wyrażona w stałej wysokości wynoszącej 1000 zł niezależnie do wysokości dochodzonego roszczenia.

Pomoc Frankowiczom Wrocław i Wałbrzych – jak wygląda?

Usługa pomocy frankowiczom rozpoczyna się od zawarcia umowy współpracy oraz udzielenia pełnomocnictwa. Pierwszym krokiem, który podejmuje jest złożenie reklamacji z żądaniem polubownego rozwiązania sporu. Przyjęta przez banki strategia sprawia, że rzadko zawiera się w takim przypadku ugodę. Kolejnym etapem jest więc wejście na drogę sądową, czyli sporządzenie i wniesienie pozwu do Sądu. Jestem odpowiedzialny za skrupulatne wyliczenie dochodzonej kwoty i właściwe uzasadnienie roszczeń. Po wyznaczeniu terminu rozprawy spotykam się z klientem, aby przygotować i poinformować o przebiegu rozprawy i szczegółach, na które należy zwrócić uwagę.

Po przeprowadzeniu przez Sąd rozprawy następuje ogłoszenie wyroku Sądu pierwszej instancji i podanie uzasadnienia. W przypadku niesatysfakcjonującego wyniku istnieje możliwość mojego udziału w postępowaniu apelacyjnym.

Pomoc Frankowiczom Wrocław i Wałbrzych – co jeszcze musisz wiedzieć?

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i obejmuje należność ryczałtową opłacaną przed podjęciem czynności oraz płatne na końcu, po wygranej sprawie, wynagrodzenie tzw. „success fee” stanowiące procent od kwoty wyrażonej w wyroku zasądzającym.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z Państwa umową kredytu waloryzowanego do kursu franka szwajcarskiego, zachęcam do zlecenia bezpłatnej analizy zawartej umowy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń. W odpowiedzi otrzymają Państwo kompletną informację o szansach i możliwościach związanych z Państwa umową w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, w tym w szczególności informację o możliwej kwocie do zwrotu w przypadku uznania umowy przez Sąd za nieważną oraz kwocie, o jaką można zmniejszyć obecne zadłużenie, jeśli doszłoby przed Sądem do tzw. odfrankowienia kredytu.

Jeżeli sprawa nie będzie nadawała się do prowadzenia, również Państwa o tym poinformuję. Jednocześnie otrzymają Państwo informację o wynagrodzeniu za prowadzenie sprawy. Celem dokonania analizy bardzo proszę o przesłanie skanu umowy kredytu wraz z załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi aneksami (porozumieniami) do umowy lub innymi dokumentami istotnymi z punktu dochodzenia roszczeń (np. ugoda). Dokumenty można przesłać bezpośrednio na adres: biuro@skilex.com.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza. 

Zapraszam do kontaktu!

Aby skorzystać z bezpłatnej analizy umowy waloryzowanej walutą obcą za pośrednictwem udostępnionego formularza proszę wykonać następujące kroki:

  1. Proszę wypełnić formularz kontaktowy (podać imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).
  2. Następnie proszę załączyć skan umowy kredytu wraz z załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi aneksami (porozumieniami) do umowy lub innymi dokumentami istotnymi z punktu dochodzenia roszczeń.
  3. Na końcu wyślij proszę całość. Potwierdzenie przesłania wiadomości otrzymasz na maila. Kolejno oczekuj proszę dalszego kontaktu z mojej strony.
  4. Jednocześnie informuję, że przesłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (więcej informacji w zakładce Polityka Prywatności).

Do formularza można dołączyć pliki w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .ods, .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .png, .zip, .rar

Maksymalny rozmiar pliku: 50MB

    obszary praktyki