obszary praktyki

PRAWO PRACY
WROCŁAW WAŁBRZYCH

Moja specjalizacja obejmuje również pomoc w sporach i problemach pracowniczych. Mam doświadczenie zarówno w sporach przed rozwiązaniem umowy o pracę, jak również w postępowaniach, kiedy doszło już do zerwania umowy. W przypadku brak osiągnięcia kompromisu rekomenduję klientom dochodzenie roszczeń na etapie sądowym.

W imieniu klienta będącego pracownikiem dochodzę roszczeń o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także doradzam w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy.

Należy pamiętać, że zwolnionemu pracownikowi przysługują uprawienia określone w Kodeksie pracy. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie może w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. W tym zakresie oferuję pełne wsparcie w zakresie sporządzenia i wniesienia odwołania.

Z kolei pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

Prawo pracy Wrocław – odszkodowanie za mobbing

Mam doświadczenie w sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją w pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Warto pamiętać, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Nadto pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Równe traktowanie w pracy

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Tworzenie regulaminów pracy i sprawy przeciwko ZUS

Moje usługi dla pracodawców to m.in.: tworzenie aktów wewnętrznych zakładów pracy, m.in. regulaminów pracy i wynagradzania. Doradzam w zakresie zawierania układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.

W zakresie moich usług mieści się również reprezentacja w postępowaniach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sporządzam odwołania od decyzji ZUS, w tym m. in. dotyczących obowiązku zapłaty składek za dany okres, czy odmawiających przyznania statusu pracownika.

Prawo pracy Wrocław i Wałbrzych – kompleksowa pomoc prawna

Obszary mojej praktyki obejmują również bardziej szczegółowe specjalizacje. Analizuję każdą sprawę indywidualnie. Skontaktuj się ze mną, chętnie Ci pomogę.

obszary praktyki